DİJİTAL MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MECİDİYEKÖY MAH. İSMAİL TARTAN SOK. INCI APT. NO:18/3 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:03:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DİJİTAL MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 7 Nisan 2020 Salı
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2951012661
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243170-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232928
 • NACE Kodu : 692001
 • Mersis No : 0295101266100001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-40783-37875
MALİ MÜŞAVİRLİK Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Mali müşavirlik hizmetleri konularında hizmet vermektedir. Gerçek ve tüzel kişiler ile Sivil Toplum Örgütlerine ait teşebbüs ve işletmelerin, 1- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Tek düzen hesap planına göre defterlerini tutmak, Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak. 2- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 3- Yukarıda ki (2) bendinde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil denetim yapmak. Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim ve benzeri işleri yapmak. 4- İnternet ortamında gerçek ve tüzel işletmelere ait müşavirlik, raporlama, denetim ve danışmanlık hizmetleri verebilmek. 5- Yurt dışı ve yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerin finans ve personel işlemlerine ait mali işlemlerin idari mevzuatları hakkında danışmanlık ve denetim işlemlerini yapabilmek. Şirket, yukarıda sayılan maksat ve mevzunun gerçekleştirilebilmesi için: (a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak menkul veya gayrimenkul bütün varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair ayni veya şahsi takyidat tesis edebilir, (b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir, (c) Şirket amaç ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir, (d) Şirketin amaç ve mevzuu içinde kalmak kaydıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili veya maksat ve mevzuuna yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişiliklere iştirak edilebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, (e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, franchise, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret unvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans ve franchise sözleşmeleri akdedebilir, (f) Konusu ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis edilebilir; üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair ayni takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir, kefil olabilir, (g) Şirket amaç ve mevzuuna ilişkin veya amaç ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, her türlü sözleşmeyi akdedebilir; (h) İşlerin yürütülmesi veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde, yabancı çalışanlarının maaşlarını yurtdışına transfer edebilir; (i) Şirket maksat ve konusuyla ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslar ile şirket kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, şubeler ve mümessillikler açabilir. (j) Şirketin amacını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, bu konuda gerekli her türlü bankacılık işlemini yapabilir, kefil ve aval verebilir. (k) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı, resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, taahhüt etmek, ayrıca konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat işlemlerini yapmak, mümessillik hizmetleri vermek ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. (l) Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DİJİTAL MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL