Üyelik Sözleşmesi KAPAT

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme “IDS Bilişim Ve İnternet Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti” (Mersis: 8253238339278586), (bundan sonra “FİND” olarak anılacaktır) ile www.find.com.tr adresinden ve/veya mobil aplikasyonlarından sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz işletme rehberlik, şikayet, kariyer, haber, basın bülteni, makale, fırsat sunumu, işletme tanıtımı ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “İçerik Hizmetleri” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını Okudum/Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının FİND kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ
ALICI, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ
ALICI, işbu Sözleşme ile www.find.com.tr adresinde özellikleri belirtilmiş İçerik Hizmetleri sağlayan paketlerden biri veya birkaçını satın almıştır. Satın alınan İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.find.com.tr web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile FİND, www.find.com.tr adresinde ve/veya mobil aplikasyonlarından FİND’ın sunduğu ve FİND’ın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek İçerik hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da hizmet şartlarını kabul ederek hizmet bedelini FİND’a ödemeyi taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan özellikleri ve kullanım koşulları www.find.com.tr web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtilen İçerik Hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesi akdedilmiş olacak ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ
a. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi veya kullanmakta olduğu GSM numarası ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi / GSM numarası ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini, kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır.

ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

b. ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, FİND’a bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan FİND’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

c. ALICI, Sözleşme konusu İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılmamasından FİND’ın sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal FİND’a haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan FİND’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
a. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu İçerik Hizmetleri’ni satın alarak, www.find.com.tr ve aplikasyonlarında belirtilen hizmet şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ALICI, FİND’ın sunduğu ve (6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddeleri ve ilgili fıkraları kapsamında) İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

c. FİND’ın işbu Sözleşme kapsamında İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

d. FİND, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 saat ve bir ay içerisinde toplam 24 saati aşmayacaktır. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı FİND’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

e. FİND’ın sunduğu İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan FİND’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

f. FİND, İçerik Hizmetlerini sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ALICI, FİND’ın teknik zorunluluklar, ticari gerekler veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler vs. sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşmeyi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. FİND, Sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, İçerik Hizmetlerini sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, FİND’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında FİND’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. ALICI, FİND’ın internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nın FİND hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve FİND’ın oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. HİZMET BEDELİ
ALICI, seçtiği İçerik hizmet kategorisine göre www.find.com.tr web sitesinde FİND tarafından açıklanan, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça FİND’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında FİND’den satın alınan hizmet bedelleri ALICI’nın faturasına yansıtılacaktır. Hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler FİND tarafından hizmet bedellerine yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere FİND her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşmeyi 5 gün içerisinde feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşmeyi feshetmeyen ALICI, hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

8. DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmesi ve noter onaylı talep edilmesi durumunda tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ALICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ALICI’dan tahsil edilecektir.

9. CAYMA HAKKI VE ALICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI
FİND’ın işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, FİND faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI aylık %1.3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp ALICI’nın takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
FİND, ALICI’nın işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca FİND, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI’nın hiçbir nam altında FİND’tan herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde FİND’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

13. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Politikası KAPAT

GİZLİLİK POLİTİKASI

Aşağıda verilen Gizlilik Şartnamesi, IDS Bilişim Ve İnternet Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti’ye (“FIND) ait Internet sitesi FIND.com.tr (“Web Sitesi”) ve bu alan adı içeriğinde verilen hizmetlere erişim ve bunları kullanımınıza dair gizlilik koşullarını düzenleyen hükümlerdir.

Web Sitesini, içeriğindeki Hizmetleri kullanmak suretiyle FIND‘e firma kaydı bilgileri, zengin medya dosyaları ve veriler sağlamış olacaksınız. Size ait bilgilerin tam sahipliği tarafınızda kalacaktır. Söz konusu bilgilerin herhangi bir kısmı üzerinde sahiplik hakkı iddiamız bulunmamaktadır. İşbu Şartname, Hizmetlerin yerine getirilmesi ve firma bilgilerinizi yayınlamak istediğiniz üçüncü taraf platformlarla bu bilgilerin paylaşımı haricinde, bilgileriniz üzerinde herhangi bir tasarruf ve fikri mülkiyet hakkını tarafımıza sağlamamaktadır.

FIND web sitesi ilgili işlemlerinizin yürütüldüğü sunucular ('server') ve diğer donanımlar, güvenilirlikleri sürekli test edilmekte olan güvenlik duvarlarına ('firewall') ve ağ güvenlik sistemlerine sahiptir. Bu, donanımlar aynı zamanda en güvenli yazılımlarla çalıştırılırlar.

FIND.com.tr’de işlem yaparken girdiğiniz kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü, 256 bitlik SSL ('Secure Sockets Layer') şifreleme teknolojisiyle sağlanır. SSL ('Secure Sockets Layer'), halen dünyada en yaygın olarak kullanılan şifreleme teknolojisidir. SSL teknolojisiyle taşınan veriler önce şifrelenir, daha sonra ise sadece güvenilirlik sertifikası ve anahtarı olan bir kurumun sisteminde deşifre edilerek çözülebilir. Bir başka deyişle SSL, gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Her iki tarafta da doğrulama yapılır ve işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. 256 bitlik SSL ile şifrelenen girdiğiniz her bir veri parçasının daha sonra deşifre edilip çözülebilmesi için 256 değişik şifrenin denenmesi ve çözüldüğü zaman da anlamlılığını yitirmemiş olması gereklidir. Bir sanal mağazanın, Comodo şirketinden SSL teknolojisi alabilmesi, ancak bu kuruluşun ayrıntılı incelemelerinden sonra mümkün olabilmektedir. FIND.com.tr’de Comodo firmasının SSL teknolojisi kullanılmaktadır. (bknz: https://www.comodo.com/about/comodo-agreements.php)

Ödeme işlemlerini yaparken, gönderdiğiniz bilgilerin şifrelendiğini sayfanın Internet adresinin 'http'den 'https'e dönüşmesinden anlayabilirsiniz. FIND.com.tr’de veya girdiğiniz kredi kartı bilgileri, bilgisayar sistemimize girmeden doğruca kullandığınız kredi kartının ait olduğu bankanın sistemine yönlendirilir. Dolayısıyla, sistemimizde kredi kartı bilgilerinin tutulması söz konusu değildir.

FIND.com.tr’de ödeme işlemlerini yaparken girdiğiniz/kullandığınız kişisel bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt ederiz.

İŞBU ŞARTNAME, WEB SİTESİ VE BAĞLI HİZMETLERİN KULLANIMI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINA TABİ OLACAKTIR. İŞBU ŞARTNAME VEYA WEB SİTESİ VE BAĞLI HİZMETLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ VEYA BUNLARDAN KAYNAKLI DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA HER TÜRLÜ HÜKME TÜRKİYE MAHKEMELERİ MÜNHASIRAN YETKİLİDİR.