KANDİLLİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KANDİLLİ MAH. KANDİLLİ İSKELE CAD. NO:28/1 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:05:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KANDİLLİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 9 Nisan 2020 Perşembe
 • Sermaye : 25.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4960722105
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243267-5
 • Oda Sicil Numarası : 1233025
 • NACE Kodu : 642019
 • Mersis No : 0496072210500001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-30549-87791
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin esas amacı, her nevi sınaî, ticari ve diğer maksatlarla, inşaat ve taahhüt işleri ile gayrimenkul alım satımı ve restorasyonu, gıda ve dondurulmuş ürünlerin yurt içi ve yurt dışı alım ve satımı, sanat faaliyetlerin organizasyonu, muhtelif turizm faaliyetlerini yürüten ve diğer konularla iştigal eden kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katılacağı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve her türden diğer yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde etkin bir şekilde çözmek amaçlı olarak gerekli ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunacaktır. Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için; - Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, inşa, restorasyon, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir. - Sermaye ve yönetimine katıldığı şirket nezdinde, çalışma konularına dâhil malların alımı ve satımı, ithali ve ihracı, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta, tahsilât mali ve hukuki işaretleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. - Sermaye ve yönetimine katıldığı şirkete ticari, hukuki, mali ve benzeri konularda istişari mahiyette hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilât, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için gerekli işlemleri yapabilir. - Yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir. - Alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir. İntifa ve irtifak, sükna hakları, medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. - Sermaye ve yönetimine katıldığı şirkete teknik bilgi, alâmeti farika, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. - Her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edilebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. - Kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi hak tesis ve bunları fek edebilir. Başkalarının gayrimenkulleri ve sair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilir, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir. - Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir veya sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KANDİLLİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL