MODNERY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SOK. UYGUR IŞMR N.4/2 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MODNERY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6221764763
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235645-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225399
 • NACE Kodu : 289990
 • Mersis No : 0622176476300001
 • E-Tebligat Adresi : 25828-77363-25365
MAKİNA VE EKİPMANLARI Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç ve konusu; 1- Her türlü makine, teçhizat, araç, gereçlerin mamul ve yarı mamul olarak üretimi, ithali, ihracı, montajı ve ticaretini yapmak, 2- Her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçlerinin, sarf malzemelerinin üretimi ve montajı hususunda gerekli ham madde, mamul ve yarı mamul olarak ithali, ihracı, imali, ve ticaretini yapmak, Üretim yapmak için yurtiçinde ve yurtdışında tesis, fabrika ve imalathaneler kurmak, bunlar için gerekli yerleri temin etmek, hazır olanları devir almak, kiralamak ve kiraya vermek ve işletmek. Üretilen her türlü malzemenin depolanması dağıtımını ve pazarlamasını yapmak. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşların temsilciliğini, acenteciliğini, mümessilliğini distribütörlüğünü almak. 3- Şirketin faaliyet konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı sermaye ile yeni ortaklıklar tesis etmek, çalışan bir şirket ile birleşme veya bir şirketi aktif ve pasifi ile kısmen veya tamamen devralmak, herhangi bir şirketin hisse senetlerini, tahvillerini, başkaca menkul kıymetlerini satın almak, aracılık yapmamak kaydıyla portföy işletmesi faaliyetleri dışında satmak, devretmek, rehin vermek, teminat olarak göstermek, kurulacak şirketlere ortak olmak, 4- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili iş yerleri, açmak, donatmak, işletmek, kiraya vermek, devir almak ve devretmek, kurulu olanlara ortak olmak, kurulu tesisleri işletmek ve satın almak. 5- Şirketin çalışma konusu dahilinde başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak ve kendi taahhüt ettiği işleri yapmak ve kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak için hakiki ve hükmi şahıslarla anlaşmalar yapmak, başka şirketlerle ortak olmak veya kendisine ortak etmek, müşterek yatırımlara girmek, yabancı şirketlerin mümessillik vermek, komisyonculuk, ticari vekillik, mutemetlik deruhte etmek ve vermek, kurulmuş şirketlerden hisse satın almak, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla adi şirketlere ve konsorsiyumlara iştirak etmek, holdinglere katılmak. 6- Şirketin amaç ve konusuyla ilgili, şirketin nam ve hesabına, menkul ve gayri menkulleri satın almak, kiralamak, iktisap edilen gayrimenkulleri tevhid ve ifraz etmek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, üzerlerine şirketin amaç ve konusuyla ilgili her türlü inşaatı yapmak, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ferağ etmek, satmak, kiraya vermek. 7- Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü teknik alet, teçhizat, madde ve malzemenin ithalatını, ihracatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak, bu alanda yerli ve yabancı tüm şahıs ve şirketlerle işbirliği, ortaklık veya temsilcilik yaparak ticaret alanında gelişmelerin sağlanmasına yardımcı olmak, konuyla ilgili tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler ve toplantılar düzenlemek. 8- Şirketin amaç ve konusu dahilindeki işler için; iç ve dış piyasadan kısa, orta, uzun vadeli kredi alma anlaşmaları yapmak, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni almak,fesh etmek, şirket faaliyetinden doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği ile rehin vermek. 9- İthalat, ihracat ve dış ticaret rejimleri ile belirlenen tüm kalemleri satın almak, içerde ve dışarıda depolamak almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 10- Şirketin amacı ve çalışma konusuyla ilgili faaliyetler için gerekli ya da faydalı olan her türlü izin, ruhsatname, tahsis, ıhtira, hak ve beratlarını, alameti farika, lisans, patent, isim hakkı imtiyaz ve telif haklarını marka model resim ve ticaret ünvanlarını know-how gibi gayri maddi hakları ile sair maddi ve fikri hakları doğrudan veya devren iktisap etmek, satın almak, kiralamak, devralmak, kullanmak adına tescil etmek, satmak kiraya vermek, devretmek üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. 11- Şirketin amaç ve iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü iş için her hususta gerçek veya tüzel kişilere kefil olabilir, kefil kabul edebilir. Şirket her hususta hakiki ve hükmü üçüncü şahıslar lehine açılmış veya açılacak bilcümle krediler borçlu hesaplarından veya bu işle ilgili senetle iskonto veya istisnası sonucundan yahut bankalar kanununun ilgili maddesinde adı geçen daire ve müessese ve tüzel kişilere hitaben, gerek borçlu firma lehine gerekse borçlunun talimatı gerçek veya tüzel üçüncü şahıslar lehine verilecek teminat ve mektuplarında banka merkez ve şubelerine karşı doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık teminat olmak üzere bilcümle gayrimenkulleri (gemi dahil) dilediği derece ve sırada serbest derecede istifade kaydı ile ipotek edilebilir. Bilcümle menkul mallarını rehnedebilir. 12- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 13- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile iş birliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir, kanuni mevzuatlar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MODNERY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL