YADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTİNYE MAH. TEBESSÜM SOK. SEBA AP.N.2 B/1 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : YADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIYER VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9271045125
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235430-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225185
 • NACE Kodu : 862205
 • Mersis No : 0927104512500001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-27047-84527
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, SARIYER / İSTANBUL Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. a-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. b-Sağlık danışmanlığı yapmak. c-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. d-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. e-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. f-Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. g-Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. h-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. ı-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. j-Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için; 1-)Şirket konusu ile ilgili yerli-yabancı firma ve şahıslarla ortaklık kurabilir, bu firmaların bayiliğini ve mümessilliğini alabilir, mümessillik ve bayilik verebilir, know-how ve marka anlaşmaları, temsilcilik müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri yapabilir. 2-)Şirketin amacı ile ilgili olarak telif hakları, patentler, markalar, ihtira beratları ve diğer tüm sınai mülkiyet haklarını almak, satmak, tesis ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı anlaşmalar yapmak, krediler almak kullanmak, 3-)Şirketin iştigal konuları ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler şubeler ve bürolar açmak, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışından krediler almak, yatırımlar yapmak, 4-)Konularına giren tüm dallarda ithalat ve ihracat yapmak. 5-)Amacını gerçekleştirmek üzere mevzuat hükümlerine uygun olarak diğer ticaret şirketlerine iştirak etmek, müşterek yatırımlara girmek, gerektiğinde kısmen veya tamamendevir almak. 6-)Şirket konusu ile ilgili Türkiye hudutları dahilindeki tapu dairelerinde her türlü tapu işlemi yapılabilir, bu işlemlerden dolayı borçlanabilir, ayni ve şahsi kefalet ve teminat verebilir, vadeli alış ve satış yapabilir, gerektiğinde kamu kuruluşlarına ve belediyelerine terk ve satış yapabilir, borç ve alacaklarını güvenceye alarak rehin verebilir ve rehinleri feshedebilir, bunlar için irtifak ve diğer ayni haklar tesisi edebilir ve bunları devredebilir. 7-)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde dilediği yerden dilediği bedel ve şartlarda, dilediği kişi ve kurumlardan gayrimenkuller alabilir, satabilir, bunlar üzerinde dilediği sıra ve derecelerde dilediği miktarlarda ipotekler verebilir, alabilir, ipotek miktarlarını artırabilir, fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, bunlar üzerinde cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tevhit, ifraz, bedelli veya bedelsiz yolla arka umumu yerlere terk edebilir. 8-)Şirket amacını gerçekleştirmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere, menkul ve gayrimenkul mallar ile aracılık yapmamak şartı ile menkul kıymetleri, iştirak paylarını ve hakları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir bunlar üzerinde rehin, ipotek gibi aynı ve şahsi haklar tesis edebilir. Her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, şirkete veya şirket ortaklarına ait menkul ve gayrimenkul malları resmi, kamu kuruluşlara, bankalar, ticaret şirketleri ve diğer üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek verebilir, gayrimenkuller alabilir, satabilir. 9-)Şirketin çalışma konuları ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü fabrika ve imalathane ile tamirhaneler kurmak, özel depolar (antrepo hariç) ve satış mağazaları açmak, bunları kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak veya devretmek. 10-)Yurt içinde yurt dışında konusu ile ilgili olarak her nevi lisans, teknik yardım ve ihtira beratı temin için anlaşmalar yapabilir. Her nevi sınaî mülkiyet hakları patent, ihtira beratı her nevi kullanma ve faydalanma hak ve ruhsatları edinebilir, bunları başkasına devredebilir. 11-)Şirketin çalışma konusu ile ilgili yeni şirketler kurabileceği gibi kurulmuş olanlara da iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle birleşebilir (kolektif şirketler hariç), keza şirket aracılık yapmamak kaydıyla resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği her nevi hisse senedi ve tahvil satın alır ve satar. 12-)Şirketin iştigal konusuna giren yukarıda yazılı işlerin ifası için mümessillik, acentelik, komisyonculuk, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, telif hakkı, alameti farika, ticaret unvanı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
YADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL