AXİS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİBOSNA MERKEZ MAH. LADİN SOK. NO:36 İÇ KAPI NO:10 BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.10.2021 06:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AXİS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Ağustos 2021 Cuma
 • Sermaye : 2.000.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1020890837
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 324822-5
 • Oda Sicil Numarası : 1315000
 • NACE Kodu : 351402
 • Mersis No : 0102089083700001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-79826-19026
ENERJİ Meslek grubunda, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL Bölgesinde Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve kapasitesi ticareti yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek, 2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müstakil enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmasını sağlamak, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurmak, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamındaki elektrik depolama ünitesi veya elektrik depolama tesisleri için gerekli başvurularda bulunmak, 3- Müstakil, üretime ve/veya tüketime bütünleşik depolama tesisleri konusunda danışmanlık faaliyetinde bulunmak, elektrik depolama ünitesi ve tesislerinin projelendirilmesi, kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletilmesi ile gerekli görülmesi halinde test faaliyetleri ilgili teknik mevzuat, ilgili standartlar ile teknik kriterlerde tanımlandığı şekliyle hizmet vermek, 4- YEK-G piyasasında ve vadeli elektrik piyasasında faaliyette bulunmak, 5- Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, 6- Enerji piyasalarında oluşabilecek kısa veya uzun vadeli arz problemleri, kapasite yetersizlikleri konusunda müşteri odaklı çözümler üretmek, 7- Enerji verimliliği konusunda proje geliştirmek, 8- Müşterileri risklere karşı koruma konusunda tedbirler almak, fiyat artışları konusunda müşterilere esneklikler sağlamak, 9- Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim ve depolama tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütmek, 10- Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapmak veya yaptırmak, 11- İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri yazılım hizmetleri vermek, 12- İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapmak ve buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlamak, 13- İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek, 14- Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurmak ve bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirmek, 15- İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek, 16- İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, vasıta, araç, emtia, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, leasingli alım-satım işlemleri yapmak, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapmak, finansal kiralama yolu ile almak, ithal ve ihraç etmek ve bunlar üzerinde ayni veya şahsi tasarrufta bulunmak, pazarlamak, başkasına tahsis etmek veya bölmek, 17- İşletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, onlar üzerinde her surette tasarruf etmek, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırmak, 18- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak göstermek, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek, 19- Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, bunları tescil, devir ve temlik etmek, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, 20- Şirket ve üçüncü şahıslar lebine kefalet, teminat, garanti vermek ve kendi lehine bunları almak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunmak, 21- Menkul kıymetler aracılık faaliyetinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri almak, satmak, bunlar üzerinde kefalet vermek, intifa hakları tesis etmek, intifa haklarından yararlanmak ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişmek 22- Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra etmek, yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), goodwill, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek, bunların üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, bu hakları tescil ve iptal ettirmek, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapmak, devir ve ferağ etmek ve almak, 23- Yurt içinde, yurt dışında veya serbest bölgelerde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AXİS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL