AYPARA ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ

FULYA MAH. MEVLÜT PEHLİVAN SOK. MULTİNET PLAZA 12/3 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : AYPARA ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
  • Yetkili : DEMİRHAN ŞENER Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken - YUSUF ZİYA GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken -
  • Kuruluş Tarihi : 12 Mayıs 2015 Salı
  • Sermaye : 2000000
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 974531
  • NACE Kodu : 661990
6493 Sayılı Kanun Uyarınca; a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması, b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferinin yapılması, c) Ödeme aracının ihracının veya kabulününün gerçekleştirilmesi, d) Para havalelerinin yapılması, e) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemlerinin yapılması, Şirket yukarıda sınırlı olarak belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde kalmak ve bununla sınırlı olmak şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir; Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin, ticari işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıs borçları için rehin, ipotek tesis edebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her türlü iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabileceği gibi üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir. Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir, bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka, know how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde, bunları süreli veya süresiz kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir, Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, aynı konu ile iştigal eden şirketlerin hisse TB İntifa senetlerini, tahvillerini satın alabilir, bu kabil ortaklıkların Türkiyede mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir, Konusu ile ilgili olarak, şirket için gerekli makina, tesisler, araç ve gereçler aparatları, nakil vasıtaları ve taşıtları satınalmak ve satmak, kiralamak veya bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan kısa, orta ve uzun vadeli ayni ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir, aval, teminat ve kefalet kredileri alabilir, üçüncü şahıslar lehine kefalet, garanti ve her türlü teminat verebilir,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AYPARA ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL