ELSAY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ATAKÖY 7-8-9-10 MAH. ÇOBAN ÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. A APT. NO:22/1/75 BAKIRKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 24.05.2020 00:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ELSAY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 3 Mart 2017 Cuma
 • Sermaye : 750.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3331604367
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 73129-5
 • Oda Sicil Numarası : 1063092
 • NACE Kodu : 469004
 • Mersis No : 0333160436700001
 • E-Tebligat Adresi : 25838-66623-65918
TOPTAN VE DIŞ TİCARET - Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Firmanın iş Konusu:
DIŞ TİCARET
A-) Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü malların ithalini, ihracını, toptan, perakende ticaretini ve dahili ticaretini yapmak. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzunun çerçevesi içerisinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçlarını ilzam edebilir.
Şöyle ki:
1-) İştigal konusu ile ilgili olmak üzere etüt, proje, teknik hizmetler ile endüstriyel, lisans ve imtiyazla telif hakları ve markalar, patent hakları ve markalar, patent hakları ihtira beratları iktisabı edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve 2.11.2018 tarihinde tescil edilen ana sözleşmesinde yazan diğer işler. kabul eylemek, evvel olarak bu kabil senetleri imzalamak, her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydıyla ihraca eylemek ve bunların tediyelerini temin için şirkete ait menkul malları rehin veya ipotek etmek.
4-) Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak, işletmek, devralmak veya devretmek.
5-) Konusu ile ilgili her türlü nakliye ve depolama işlerini yapmak.
6-) Konusu ile ilgili Türkiye'de ve yabancı ülkelerde ve memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve ileride kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olarak ve sonradan katılmak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, bu kuruluşları devir ve satın almak, satmak.
 7-) Amaç ve konusu dâhilinde aracılık yapmamak kaydı ile gayrimenkul iktisap ve inşa iktisap ve inşa edilmiş gayrimenkulleri devir veya ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve sair haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen ahara icar edebilir veya ahardan kiralayabilir Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid, parselasyon, cins tahsisi, liste tanzimi ve tadilat yapabilir. Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir.
8-) İlgili olduğu ve katıldığı şirketlerle borçlanma muameleleri ve tasarrufları ve bunlarla ilgili sair işlemler yapmak.
9-) Şirket sahip olduğu menkuller, gayrimenkuller ve haklar üzerine ipotek ve vaz ettirebilir veya başkalarının sahip bulunduğu gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir ve bu ipoteklerin kaldırılmasına karar verebilir.Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde gerçek veya tüzel 3.kişiler lehine ipotek vesaire ayni haklar tesis etmek, şirketin veya 3.kişilerin alacağı kredilere ilişkin olarak verilecek teminatlarla ilgili ipotek vermek ve almak, vaz edilen ipotekleri fek etmek, konusu ile ilgili şirket ihtiyaçları ve taahhütleri için her türlü istikraz sözleşmesi yapmak, lüzumu halinde ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satmak.
10-) Gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle konusu ile ilgili işbirliği yapmak.
11-) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine, açık artırımlara, kapalı zarf usulüyle yapılan pazarlıklara verilen ticari işlere katılmak, bu ihalelere teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek bu faaliyetlerle ilgili olarak izin ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alametifarika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak.
12-) Sattığı malların bedellerinden veya konusuna giren işlerin ifasından mütevellit hakları ve alacaklarından dolayı her türlü gayrimenkulleri temellük ve tesdahub edebilmek, ipotek almak, üzerinde teminat ipotekleri koydurabilmek, alacaklarının ödendiği bunları fek ve terkin ettirmek veya başkalarına devir ve temlik eylemek.
13-) Şirketin faaliyet konusuna giren ithalat ve ihracat işlerinden mutemetlik ve tali yüklenicilik deruhte etmek ve vermek.
14-) Şirket maksat ve gayesinin gerçekleşmesi için veya işletimi için kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış piyasadan mali kuruluş ve bankalardan istikraz kredileri ve kefalet temin etmek.
15-) Konusu ile ilgili 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak olan Serbest Bölgelerde mevzuatın izin verdiği her türlü mamul ile bunların yarı mamul ve ham maddelerinin alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak, yetkili kişi ve kurumlardan izin almak kaydı ve şartı ile; kalkınmada öncelikli yörelerde, Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde, Sanayi Sitelerinde, Serbest Bölgelerde, ve diğer Yatırım Teşvikli Yörelerde,Yatırımı Teşvik ve kalkınma Planlarına uygun olarak yatırımlar yapmak. Bahsi geçen yerlerde fabrikalar, depolar, şubeler, mağazalar, açmak; ithalat, ihracat,bayilik,servis, acentalık, temsilcilik,komisyonculuk ve distribütörlük almak,vermek.
16-)İpotekli, hacizli, intifalı, kamulaştırma, şerhli ve her ...ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ELSAY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL